Spring naar inhoud

Privacyverklaring Bloemhof-Zuid

Inleiding

Dit is de privacyverklaring voor het Bloemhof-Zuid project van Woningcorporatie Woonstad Rotterdam (hierna ook: “wij”, “ons” en “Woonstad Rotterdam” te noemen). Stichting Woonstad Rotterdam, gevestigd aan de Rochussenstraat 21

3015 EA Rotterdam, is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (“AVG”). Hierin leggen we uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten je hebt als wij jouw persoonsgegevens verwerken.

We begrijpen dat de bescherming van jouw privacy van groot belang is.Woonstad Rotterdam streeft ernaar de gegevens altijd op zorgvuldige en vertrouwelijke wijze te verwerken en neemt hierbij de toepasselijke wet- en regelgeving – waaronder de AVG en richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens – in acht.

Welke gegevens worden verwerkt?
Wij verwerken de gegevens die je invoert als je je registreert bij de website. Hierbij verwerken wij de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam,
 • e-mailadres,
 • telefoonnummer,
 • IP-adres.

Deze gegevens worden niet op de site gepubliceerd.

Als je een reactie schrijft, kun je ervoor kiezen om een aparte schermnaam (alias) aan te maken, waardoor jouw naam niet zichtbaar zal zijn voor andere bezoekers en je anoniem blijft voor andere gebruikers.

Wanneer je besluit om geen aparte schermnaam (alias) te gebruiken, wordt jouw naam wel gepubliceerd bij een idee of reactie. Dat betekent dat je niet langer anoniem bent.

Waarom verwerken wij jouw gegevens op deze site?
Wij, en/of de door ons ingeschakelde derden en/of verwerkers, verwerken de onderstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Doeleinden van de verwerking Juridische grondslagen voor de verwerking
Het aanmaken van een account op onze website/ identificeren en autoriseren van gebruikers van de website. Uitvoering van de overeenkomst
Het behandelen en terugkoppelen van de woonervaring die jij met ons deelt. Uitvoering van de overeenkomt
Het registreren van instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies) om de website te kunnen verbeteren. Toestemming of gerechtvaardigd belang

 

Ons gerechtvaardigd belang is het verbeteren van de website ten behoeve van de gebruikerservaring.

 

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Woonstad Rotterdam hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. Woonstad Rotterdam heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Woonstad Rotterdam toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Woonstad Rotterdam hanteert intern beleid ten aanzien van toegangsautorisatie. In het geval Woonstad Rotterdam gebruik maakt van de diensten van derden, zal Woonstad Rotterdam in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent zorgvuldige verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Woonstad Rotterdam bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en conform haar (interne) beleid, bijvoorbeeld gedurende de looptijd van het project of zolang de wet Woonstad Rotterdam daartoe verplicht.

Wij bewaren de gegevens in jouw account zolang je actief een account bij ons hebt. Als je 2 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij jouw gegevens. Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen in jouw account.  

 

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Alleen een beperkt aantal medewerkers van het projectteam en de beheerders hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Afhankelijk van de noodzakelijkheid daartoe, is het mogelijk dat Woonstad Rotterdam in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens verstrekt aan derden, zoals bijvoorbeeld aan de gemeente Rotterdam. Zij krijgen alleen toegang tot jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is. In alle overige gevallen vraagt Woonstad Rotterdam eerst toestemming voordat zij jouw persoonsgegevens aan derden verstrekt.

 

Wat zijn jouw privacyrechten?

Je hebt verschillende rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage. Je kan een verzoek doen om jouw persoonsgegevens in te zien. Er kunnen omstandigheden van toepassing zijn waardoor je geen recht op inzage hebt;
 • Het recht op rectificatie (wijziging). Dit kun je verzoeken indien jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen. Er kunnen omstandigheden van toepassing zijn waardoor wij toch gegevens moeten bewaren of verwerken, bijvoorbeeld als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat;
 • Het recht op beperking van verwerking. Het recht om minder gegevens te laten verwerken;
 • Het recht op dataportabiliteit (overdracht). Dit betekent dat je het recht hebt om persoonsgegevens op een gebruikelijke en gestructureerde wijze te ontvangen en om de data over te hevelen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten en profilering.

Wanneer je een verzoek op basis van bovenstaande rechten doet, zal Woonstad Rotterdam dat verzoek in beginsel als ‘klacht’ aanmerken. De behandeling van een klacht verloopt daarbij in beginsel volgens de interne klachtenprocedure, te raadplegen via deze website.

Jouw verzoek kun je indienen bij de Afdeling Klantcontacten van Woonstad Rotterdam via het e-mailadres info@woonstadrotterdam.nl. Ook kun je gebruikmaken van het online klachtenformulier, in te vullen op deze website. Je ontvangt normaliter binnen vier (4) weken na ontvangst van jouw klacht een reactie van Woonstad Rotterdam.

Heeft Woonstad Rotterdam jouw klacht niet naar volle tevredenheid afgehandeld? Je kan dan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wat zijn cookies?

Wanneer je onze website bezoekt, worden ‘cookies’ opgeslagen. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op de computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Zo zorgen we ervoor dat de website goed werkt en kunnen we bijvoorbeeld jouw instellingen onthouden. We passen cookies ook toe om te begrijpen hoe je gebruik maakt van onze website en wat je interessant vindt.

Cookies zijn niet allemaal hetzelfde. Er zijn verschillen tussen noodzakelijke en niet-noodzakelijke cookies. In onze volledige Cookie Statement lees je precies wat deze cookies doen.

Wij gebruiken Google Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers de websites gebruiken en/of als je schriftelijk reageert op een ingediende ervaring van een andere gebruiker van de website. Het staat je vrij deze cookies te weigeren. Dit kan door de instellingen van uw webbrowser aan te passen. Je kunt op elk gewenst moment de browser zodanig instellen dat cookies gedeactiveerd worden en dus niet meer worden opgeslagen. Dit uitschakelen kan wel gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van onze en overige (gelinkte) website(s).

Om ervoor te zorgen dat er video’s op de pagina kunnen worden afgespeeld schakelen wij Youtube in om de video’s te hosten. Als je toestemming geeft, worden er zogeheten third-party cookies geplaatst die nodig zijn om deze functionaliteit te bieden. Youtube is zelf ook verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en hebben een eigen beleid rondom privacy. Het verdient sterke aanbeveling om bij deze partij ook de verklaring na te lezen.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Woonstad Rotterdam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het kan voorkomen dat de situatie zich voordoet dat de privacyverklaring moet worden gewijzigd. We adviseren u om deze pagina dan ook regelmatig te raadplegen.

 

Vragen?

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouq persoonsgegevens en deze privacyverklaring kun je contact opnemen door een mail te sturen naarbloemhofzuid@woonstadrotterdam.nl

Deze versie is vastgesteld op 6 oktober 2023.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel